परिकल्पना :

समाजमा रहेका गरीब तथा अति गरीबहरुको जीबनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने ।

A