लक्ष्य :

वि.सं. २०७१ सम्ममा ५०००० घरपरिवारलाई सेवा दिने ।

A